Skip to main content

禅意

【感悟人生】活着,要顺其自然

 3年前 (2018-02-10)     713

不辜负一生为你沏茶的人

 3年前 (2018-02-08)     1208

掌握生命的宽度

 3年前 (2018-02-06)     755

人生难于说放弃

 3年前 (2018-02-05)     1272

揣着糊涂装明白

 3年前 (2018-02-04)     614

如何看待别人的感谢和厌烦

 3年前 (2018-02-03)     636

生之长与生之厚

 3年前 (2018-02-02)     639

佛不度人人自度

 3年前 (2018-01-30)     617

善待自己,享受人生

 3年前 (2018-01-27)     720

脱出囚笼,坦荡随缘

 3年前 (2018-01-26)     663

首页 上一页 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
新浪微博